DERNEK TÜZÜĞÜ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
MENSUPLARI VE MEZUNLARI DERNEĞİ
(BUMEZ)

Ana Tüzüğü

I. BÖLÜM

KURULUŞ

MADDE 1. Derneğin adı: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI VE MEZUNLARI DERNEĞİ’dir. Aşağıdaki maddelerde BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI VE MEZUNLARI DERNEĞİ kısaca “DERNEK”, BEYKENT ÜNİVERSİTESİ kısaca “BÜ” veya “ÜNİVERSİTE”, BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI kısaca “MEZUN” ve BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ kısaca “ÖĞRENCİ” adı ile anılmıştır. Beykent Universitesi Mensupları ve Mezunları Derneginin kısaltılmışı (BÜMEZ) dir.

Derneğin merkezi E-5 Gürpınar yolayrımı Beykent Siteleri, Beykent Pasajı İstanbul’dadır.

AMAÇ

MADDE 2. Derneğin amacı üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı artırmak, iş olanakları sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, ÜNİVERSİTE’ nin, ÖĞRENCİ’lerin ve MEZUN’ların sorunları ile ilgilenmek, Atatürk devrim ve kazanımlarının genelde ülke, özelde BEYKENT camiasında yaygınlaştırılması için çaba sarfetmek, bu amaçla diğer kuruluş ve dernekler ile işbirliğini geliştirmek, MEZUN’ların birikimlerini ülkenin ve ÜNİVERSİTE’nin sosyal, teknik ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak şekilde yönlendirmek, bu amaçla organizasyonlar yapmak olup, çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir.
2.1. MEZUN’ların ÜNİVERSİTE ve ÖĞRENCİ’ler ile ilişkilerini artırmak, geliştirmek, DERNEK olanaklarının ÜNİVERSİTE’nin gelişimine katkıda bulunacak şekilde kullanılmasını sağlamak, ÜNİVERSİTE ile ortak çalışmalar yürüterek her iki topluluğun kamuoyunda tanınırlılığı ve saygınlığının korunmasını ve artırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
2.2. DERNEK üyelerinin, ÜNİVERSİTE’nin sahip olduğu çeşitli olanaklardan yararlanmasını sağlamak,
2.3. Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak, üyelerinin, DERNEK kuruluş amacına uygun olarak ülke ve toplum yararına çalışma yapmalarını sağlamak,
2.4. Sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapmak; üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek,
2.5. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere ekonomik girişimlerde bulunmak.

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ VE YÖNTEMLERİ
MADDE 3.Dernek,
3.1. Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile Tüzük hükümleri uyarınca üye kaydeder.
3.2. Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda ÜNİVERSİTE ile Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasını ve saygınlığını korumasını sağlayıcı çalışmalar yapar.
3.3. Topluma ve özellikle ÜNİVERSİTE’ye yararlı olacak projeler geliştirir ve uygular.
3.4. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları gerceklestirir, bu amaçla, spor kulüpleri, ortaklıklar, iktisadi işletmeler kurar.
3.5. Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile fuarlar, sergiler, kermesler, konserler ve spor yarışmaları düzenler.
3.6. DERNEK içinde oluşturulacak çalışma grupları ya da uzman ve danışman aracılığı ile amaç ve çalışma konularında araştırmalar yapar.
3.7. Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina v.b. tasınmazlar satın alır, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler kurar, kiralar, kiraya verir, bu amaçla her türlü inşaat yaptırır; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır.
3.8. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar, internet, kablo, radyo ve televizyon gibi iletişim imkanlarını kullanır.
3.9. Yurtiçi ve yurt dışına her türlü geziler düzenler.
3.10. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.
3.11. Yardım Toplama Kanunu ile Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır; bağış ve yardımda bulunur, burs verir.
3.12. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar, yönetmelikler hazırlar.

DERNEĞİN FALİYET ALANI:
MADDE 4. Beykent Üniversitesi Mensupları ve Mezunları Derneği Sosyal Alanda Faliyet Gösterir.

II. BÖLÜM

ÜYELİK TÜRLERİ ÜYE OLMA KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ
MADDE 5. DERNEK’e üye olma koşulları ve üyelik türleri aşağıda açıklanmıştır.

5.1. Asıl Üye
Beykent Eğitim Kurumlarından İlköğretim, Lise, herhangi bir önlisans, iki yıllık Meslek Yüksek Okulu, dört yıllık lisans bölümünden mezun olanlar veya BÜ’de bir yüksek lisans programını veya doktora çalışmasını tamamlayanlar, Beykent Üniversitesi İdari Kadrosunda görev yapanlar, Adem Çelik Beykent Eğitim Vakfı bünyesindeki Beykent Üniversitesi Mutevelli Heyetinde görev almıs olanlar, üniversite yonetiminden Rektor, Rektor yardımcıları, Genel Sekreter ve yardımcıları DERNEK’e asıl üye olabilirler. Asıl üye DERNEK üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Asıl üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmayı ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise, Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödentisini zamanında ödemeyi, Derneğin amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

5.2. Onur Üyesi
Ülkeye, ÜNİVERSİTE’ye ya da DERNEK amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile Onur Üyesi seçilebilirler.

Onur üyeleri, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden üyeliğe giriş ve yıllık ödentiler alınmaz.

5.3. Derneklere üye olmaları yasaklananlar, DERNEK ödenti ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle DERNEK üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.

ASIL ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 6. Asıl üyelik koşullarını taşıyan adayların DERNEK’e kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

6.1. Adayın Üyelik Formu’nu doldurup imzalaması, ekleri ile birlikte, iki üyenin teklifi ile DERNEK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunması,

6.2. Uye adayina ait basvuru evrakinin Dernek Yonetim Kurulu Baskanligina ulasmasindan itibaren 30(otuz) gun icinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul, ya da red edildiğine ilişkin cevabın gerekçeleri ile birlikte verilmesi; üyeliğe kabulü bildiren yazı ile 15 (onbeş) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi,

6.3. Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra “Dernek Üye Defteri”ne kimliğinin işlenmesi ve “Üye Kimlik Belgesi”nin verilmesi.

TESİSLERDEN YARARLANMA KOŞULLARI

MADDE 7. Üyeler ile üyelerin aile bireyleri ve konukları Derneğin tesislerinden, yonetim kurulunca cıkartılacak yönetmeliklerde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÜYELİĞİN DONDURULMASI

MADDE 8. Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak, bu üyelerin mali sorumlulukları, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin ödenti ve yararlanma payları tam olarak alınır. Üyelikten ayrılanlara, daha önceden yaptığı ödenti, katkı payı vs. geri ödenmez.
Üyelik, askerlik, yurtdışı görev veya bunun gibi sebeplerle ve geçmiş mali sorumluluklarını tamamlamak koşulu ile yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir. Üyeliği dondurulanların tüm hakları Yönetim Kurulu kararı ile tekrar üyelikleri açılana kadar saklı kalır. Bu sürede ödenti ödemezler, seçme seçilme haklarını kullanamazlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 9. Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir.
9.1. Dernekler yasasında tanımlanan şartlara göre, üye olma hakkını yitirmek,

9.2. Tüzük hükümleri ile DERNEK Yönetmeliklerine aykırı davranmaktan dolayı haklarında Disiplin Kurulu tarafından süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.

III. BÖLÜM
ORGANLAR VE GÖREVLERİ
MADDE 10. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

10.1. Genel Kurul
10.2. Yönetim Kurulu
10.3. Denetleme Kurulu
10.4. Danışma Kurulu
10.5. Disiplin Kurulu

GENEL KURUL

MADDE 11. DERNEK Olağan Genel Kurulu, her 3 (üç) yılda bir Kasım ayında toplanır, ara yıllarda seçimsiz Mali Genel Kurul yapılır.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

MADDE 12. DERNEK Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır.
12.1. DERNEK Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler listesini saptar, en geç Genel Kurul toplantı gününden 30 (otuz) gün önceden DERNEK binasında ilan eder. Bu liste içeriğine itiraz Genel Kurul tarihinden 15 (onbeş) gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna yapılabilir. Yönetim Kurulu itirazları inceleyerek karara bağlar.
Genel Kurula katılma hakkına Genel Kurul tarihinden en az 3 (üç) ay önce DERNEK’e kabul edilmiş ve aidatini ödemiş üyeler sahip olurlar.
12.2. Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi Ankara’da günlük yayınlanan gazetelerden birinde ve DERNEK bülteninde duyurulmak suretiyle toplantıya çağrılırlar. Aynı süre içinde durum Genel Kurula katılacak üyeler listesi eklenerek yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.
Olağan Genel Kurul toplantısı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ilana uygun olarak yapılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az, iki aydan uzun olamaz.
12.3. İkinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu ile Denetleme Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
12.4. Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 15 (on beş) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, ilk ilanın yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilmek suretiyle üyelere duyurulur ve durum yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.
Geri bırakılan toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
12.5. Genel Kurul toplantısı 2 aydan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ
MADDE 13. Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösteren ilkeler uygulanır.

13.1. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Listesi”ndeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin sayısı, toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsilen bir yönetim kurulu üyesi ve katılmış ise Hükümet görevlisi tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
13.2. Genel Kurul, bir Yönetim Kurulu üyesinin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Yardımcısı ve iki Divan Sekreteri seçilir. Divan Kurulu seçimleri, Genel Kurulca aksine bir karar alınmadıkça, açık oyla yapılır.
13.3. Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.
13.4. Genel Kurula katılan her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.
13.5. Genel Kurulda karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, Tüzük değişikliği ile DERNEK’in dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR
MADDE 14.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

MADDE 15. Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
15.1. Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar.
15.2. Denetleme Kurulunun DERNEK hesap ve işlemleri ile ilgili olarak alacağı karar.
15.3. DERNEK üye sayısının beşte biri (1/5)’nin aynı konu ile ilgili olarak yapacakları yazılı ve imzalı başvuru.
15.4. Yönetim Kurulunun, yedekler de dahil, çoğunluğunu kaybetmesi durumunda Denetleme Kurulunun alacağı karar.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan gündemdeki konu görüşülüp karara bağlanır.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 16. Genel Kurulun, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
16.1. DERNEK’in amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,
16.2. Yeni çalışma dönemi bütçesini görüşüp onaylamak, giriş ve yıllık ödenti miktarlarını belirleme konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
16.3. Çalışma dönemi Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının asıl ve yedek üyelerini ayrı ayrı seçmek. Bu kurulların üyeleri, Genel Kurulda, belirlenen adaylar arasından gizli oyla seçilirler.
16.4. Bir önceki çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgelerini, Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,
16.5. DERNEK Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin tasarıları görüşüp karara bağlamak,
16.6. Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,
16.7. Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
16.8. Derneğin yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması; kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,
16.9. Derneğin dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,
16.10. Yasalarda ya da DERNEK Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.
16.11. Derneğin ic denetim mekanizmalarinin genel kurula sunacagi raporlari karara baglar.

YÖNETİM KURULU

MADDE 17. DERNEK’in yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:

17.1. Yönetim Kurulu, gizli oyla seçilmiş 8 (sekiz ) asıl üye ile 8 (sekiz) yedek üyeden oluşur. Mutevelli Heyeti mensubu iki dernek uyesi Yonetim Kurulunda yer alir.
17.2. Yedek üyeler, boşalan asıl üyelerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul, Denetleme Kurulu tarafından, bir ay içinde toplantıya çağrılır.
17.3. Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki yıl süre ile görev yapar.
17.4. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.
17.5. Yönetim Kurulu (ayda en az bir kere olmak üzere ve kendi saptayacağı zamanda) olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
17.6. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı 4 (dört) olup kararlar çoğunlukla alınır. Esitlik halinde Baskanın oyu ağırlıklı oy sayılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 18. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

18.1. Yasalar ve Tüzük hükümleri doğrultusunda Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını uygulamak,
18.2 Derneğin Başkan aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine diğer kişilere yetki vermek,
18.3. Çalışma raporu, bilanço, gelir/gider çizelgeleri ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
18.4. Dernek işlerini Genel Kurulda onaylanan bütçeye göre yürütmek.
18.5. Yönetim Kuruluna herhangi bir üye adayının başvurusunu incelemek, karara bağlamak, herhangi bir üye hakkında yapılan başvuruyu inceleyerek veya herhangi bir üyenin üyelik nitelik ve koşullarını yitirdiği, amaç ve çalışma konularından uzaklaştığı gerekçesi ile Disiplin Kuruluna sevkine karar vermek,
18.6. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,
18.7. Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda üyelerin gönüllü katılımını teşvik etmek, görev yapacak çalışma grupları kurmak ve raporları hakkında karar almak,
18.8. Derneğin idari organizasyon yapısını belirlemek, Derneğin işlerinin yürütülmesinde gerek duyulan personeli, işçileri ve danışmanları atamak, gerektiğinde işlerine son vermek,
18.9.DERNEK Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,
18.10. Yönetim Kurulu toplantılarında en az bir Mütevelli Heyeti Mensubu üye yer alır.
18.11. Ortaklık ve iktisadi işletme kurulması, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılma konusunda Genel Kurula öneri sunmak ve kararlarını uygulamak,
18.12. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,
18.13. Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak, yeni seçilen Yönetim Kuruluna devretmek.
18.14. Yasalarda ya da DERNEK Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
18.15. Genel Kurul’un verdiği yetkiyle DERNEK’in yıllık üye ödenti ve katılma payı miktarlarını belirlemek.
18.16. Şube olma başvurularını inceleyerek, sonuçlandırmak ve Genel Kurul kararından sonra Kurucu Yönetim Kurulunu atamak.

DENETLEME KURULU

MADDE 19. Derneğin yetkili denetim organı olan Denetleme Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer. Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı 2 (iki) dir.
Denetleme kurulu kararlarında coğunluk esastır. Bu mumkun olmazsa karşı görüşü de iceren bicimde rapor hazırlanır.
Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

19.1. Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek,

19.2. Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak.

19.3. Çalışmalarını Denetleme Kurulu Yönetmeliğine göre yürütmek.

DİSİPLİN KURULU

MADDE 20. Disiplin Kurulu Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen 5 (beş) asıl, 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan ve bir Sekreter seçer.
Disiplin Kuruluna aday olabilmek için DERNEK’ten daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.
Disiplin Kurulunda toplantı yeter sayısı 3’tür
Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunca veya üyeler tarafından kendisine yansıtılan konuları karara bağlar. İhtiyaç halinde re’sen toplanabilir. Disiplin Kurulu çalışmalarını “Disiplin Kurulu Yönetmeliği” esaslarına göre yürütür.

DANIŞMA KURULU
MADDE 21. Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.

21.1. DERNEK Yönetim Kurulu Başkanı ve iki Yönetim Kurulu üyesi ile Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinden birer kişi,
21.2. Merkez Yönetim Kurulu eski başkanları.
21.3. BU Rektörü
21.4. BU Genel Sekreteri
21.5. BU Mutevelli Heyetinin (1) temsilcisi

Danışma Kurulu her yıl en az üç kez toplanır ve toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi yönetir. Danışma Kurulu kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir. Toplantı ve karar yeter sayısı olağan çoğunluktur.
Danışma Kurulu toplantılarına, gündem gerektiriyorsa katılımcı davet edilebilir.
Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantı karar tutanağının bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir. Çalışmalarını Danışma Kurulu Yönetmeliğine göre yürütür.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 22. Danışma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

22.1. DERNEK amaç ve çalışma konuları ile üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak Yönetim Kuruluna öneri ve dileklerde bulunmak,
22.2. Yönetim Kuruluna DERNEK ve BÜ kamuoyunda saygınlığını artıracak önerilerde bulunmak,
22.3. DERNEK lokal ve tesisleri ile ilgili projeler, değişiklikler ve tasarımlar hakkında ve işletme modelleri üzerine görüşlerini belirtmek,
22.4. Bir çalışma dönemine ilişkin çalışmaları ile önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak,
22.5. Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüş ve kanılarını belirtmek

DERNEK GELIRLERI

MADDE 23. Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
23.1. Uyelige Kabul Ödentisi: Uyelik basvurusu olumlu sonuclanan uye adaylar icin kararda öngörülen ve her basvuru icin ayri belirlenen bir defalık odenti.
23.2. Yillik Ödenti(aidat): Her Genel Kurul toplantısında belirlenen ödentidir. Kurulus asamasinda kurucular icin ilk Genel Kurula kadar uyeligi kabul edilenler icin bu odenti 15,00 YTL’dir.
23.3. Uyelere ve diger kisilere sunulacak hizmetlerkarşılığı alınacak ve Genel Kurulca belirlenecek ödenti.
23.4. Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, yarış, gösteri ve benzeri düzenlemelerde elde edilen gelirler,
23.5. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,
23.6. Diğer gelirler
23.7. Dernegin her turlu gelirleri ve giderleri kayit altina alinir.
23.8. Dernegin uyeleri aylık 5 YTL, yıllık 60 YTL lira aidat ödemek zorundadır.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 24. Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2006 yılı için 500 BİN YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USULÜ

MADDE 25. Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

25.1. Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur
İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
25.2.Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
25.3.Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
MADDE 26-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
26.1.Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

26.2.Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

26.3.Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

MADDE 27. Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 28. Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
28.1. Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kuralları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirir:
Genel kurul sonuç bildirme:
1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.
28.2. Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki İdare amirliğine bildirilir.
MADDE 29. YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki İdare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurtdışından yardım yapılması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgelerin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 30. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

MADDE 31. DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’de belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’de belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki İdare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

KURALLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 32. Yönetim ve Denetim Kurulu Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadıkları takdirde Kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan ya da ayrılmış sayılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliği çağırılır. Dernek kurullarında görev alan üyeler görev süreleri boyunca dernekle ticari ilişkiler içerisinde bulunamazlar. TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
MADDE 33. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Değişiklik önerileri en az (15) gün önceden Genel Kurul üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda görüşme yapılamaz.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Madde 34. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

34.1. Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Sivil Toplumu Destekleme Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespitini yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve arsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu erin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamak ile görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ

MADDE 35. Dernek amacını geliştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 36. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 37. Bu ana Tüzüğün uygulanmasında hüküm bulunmaması durumunda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜLÜK

MADDE 38. Bu Ana Tüzük, 02 Ekim 2006 tarihinde yapılan Kurucular Genel Kurulu toplantısında oybirliğiyle kabul edilmiş olup en büyük mülki amirliğe verildiği tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 39. Bu Ana Tüzük hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

KURUCULAR

GEÇİCİ MADDE 40. Derneğin kurucularının ad, soyad ve açık adresleri aşağıda gösterilmiştir.

NO  AD – SOYAD                 ADRES
1-  İsmail Erkan ÇELİK  Beykent Siyeleri, Beykent Ünv. Adem Çelik Şirketler Gurubu, 34500 Beylikdüzü, İSTANBUL
2- Beyza ARAL  Ayazağa Oyak Sitesi 19b Blok D : 12 Ayazağa, İSTANBUL
3- Tuğba PAZARLI  Güzelce Mahallesi, Yüce Sk. No : 4 /A Büyükçekmece, İSTANBUL
4- Sercan ÖZŞAHİN  Funda 0/7 – 0/4 D13 Daire:53 Bahçeşehir, İSTANBUL
5- Volkan GÖRGÖZ  E-5 Gürpınar Yol Ayrımı Beykent Siteleri 17 Blok D:8
6- Halil HELVACI    Ataköy 9. Kısım D4 Blok C Kapısı D:25 Bakırköy, İSTANBUL
7- Fatma GÜNAL    Cumhuriyet Cd. Beykent 18 Blok Kat:4 D:13 Büyükçekmece, İSTANBUL
8- Mehmet PALA  Turgut Özal Bulvarı Kardeş Sk. No:8 D:10 Büyükçekmece, İSTANBUL