DERNEK TÜZÜĞÜ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI VE MEZUNLARI DERNEĞİ (BUMEZ)

ANA TÜZÜĞÜ

  1. BÖLÜM 

KURULUŞ

MADDE 1. Derneğin adı: ‘Beykent Üniversitesi Mezunlar Derneği’dir. Aşağıdaki maddelerde Beykent Üniversitesi Mezunlar Derneğİ kısaca “DERNEK”, Beykent Üniversitesi kısaca “BU” veya “ÜNİVERSİTE”, Beykent Üniversitesi Mezunları kısaca “MEZUN” ve Beykent Üniversitesi Öğrencileri  kısaca “ÖĞRENCİ” adı ile anılmıştır. Beykent Üniversitesi Mezunları Derneğinin kısaltılmış  (BUMEZ) dir. Derneğin logosu aşağıda yer almıştır.

Derneğin merkezi Cumhuriyet Mahallesi Şimşek Sokak Adem Çelik Şirketler Grubu NO:1A/1 İç NO:194

BÜYÜKÇEKMECE-İSTANBUL

AMAÇ

MADDE 2. Derneğin amacı üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı artırmak, iş olanakları sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, üniversitenin, öğrencilerin ve mezunların sorunları ile ilgilenmek, Atatürk devrim ve kazanımlarının genelde ülke, özelde Beykent camiasında yaygınlaştırılması için çaba sarfetmek, bu amaçla diğer kuruluş ve dernekler ile işbirliğini geliştirmek, mezunların birikimlerini ülkenin ve üniversitenin sosyal, teknik ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak şekilde yönlendirmek, bu amaçla organizasyonlar yapmak olup, çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir. 

2.1. Mezunların üniversite ve öğrenciler ile ilişkilerini artırmak, geliştirmek, dernek olanaklarının üniversitenin gelişimine katkıda bulunacak şekilde kullanılmasını sağlamak, üniversite ile ortak çalışmalar yürüterek her iki topluluğun kamuoyunda tanınırlılığı ve saygınlığının korunmasını ve artırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak, 

2.2. Dernek  üyelerinin, üniversitenin sahip olduğu çeşitli olanaklardan yararlanmasını sağlamak,

2.3. Üyelerinin, dernek kuruluş amacına uygun olarak ülke ve toplum yararına çalışma yapmalarını sağlamak,

 

2.4. Üyelerin sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkilerinin,kişisel ağlarının gelişmesine katkı sağlamak.Kültürel,sosyal,eğitim,eğlenme ve dinlenme etkinlikleriyle bir araya gelmesini sağlamak ve aralarındaki iletişimi özendirmek.

2.5. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere ekonomik girişimlerde bulunmak.

 

 

 

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ VE YÖNTEMLERİ

MADDE 3.Dernek,

3.1. Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile Tüzük hükümleri uyarınca üye kaydeder.

3.2. Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda ÜNİVERSİTE ile Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasını ve saygınlığını korumasını sağlayıcı çalışmalar yapar.

3.3. Topluma ve özellikle üniversiteye  yararlı olacak projeler geliştirir ve uygular. 

3.4. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları gerçekleştirir. Bu amaçla, spor kulüpleri, ortaklıklar, iktisadi işletmeler kurar. 

3.5. Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile fuarlar, sergiler, kermesler, konserler ve spor yarışmaları düzenler.

3.6. Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları ya da uzman ve danışman aracılığı ile amaç ve çalışma konularında araştırmalar yapar.

3.7. Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina v.b. taşınmazlar satın alır, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler kurar, kiralar, kiraya verir, bu amaçla her türlü inşaat yaptırır; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır.

3.8.Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar, internet, kablo, radyo, televizyon kullanır, Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter ,Youtube gibi sosyal medya hesapları açarak iletişim imkanlarını kullanır.

3.9. Yurt içi ve yurt dışına her türlü geziler düzenler.

3.10. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici  materyaller yaptırır ve dağıtır

3.11. Yardım Toplama Kanunu ile tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır; bağış ve yardımda bulunur, burs verir.

3.12. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar, yönetmelikler hazırlar.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI:

MADDE 4.

 Beykent  Üniversitesi Mensupları ve Mezunları Derneği sosyal alanda faaliyet gösterir.

  1. BÖLÜM 

ÜYELİK TÜRLERİ ÜYE OLMA KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ

MADDE 5. Derneğe  üye olma koşulları ve üyelik türleri aşağıda açıklanmıştır.

5.1. Asil Üye

.

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. tüm dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise; olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmayı, aidat ve diğer mali yükümlülükleri zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler derneğin tüm tesislerinden özel yönetmeliklerinde ön görülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler. Yararlanma konumuna giren kişiler tesislerin yönetmeliklerinde gösterilen yararlanma paylarını ödemek ve üyelerin sorumluluklarına ilişkin hükümlere aynen uymak zorundadırlar.

 

Beykent Üniversitesinin herhangi bir kademesinden mezun olanlar derneğe üye olabilirler. Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Beykent Üniversitesi Yüksek Okulları, Beykent Üniversitesi Fakülteleri, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Fen Bilimleri Enstitüsü-Lisansüstü Eğitim Enstitüsü mezunları, derneğe asil üye olabilirler.

Adem Çelik-Beykent Eğitim Vakfı Mütevelli Heyetinde görev almış  Başkan ve üyeleri, Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyetinde görev almış Başkan ve üyeleri derneğe asil üye olabilirler.   

Beykent Üniversitesi yöneticileri; Rektör,Rektör yardımcıları, Genel Sekreter ,Genel Sekreter yardımcıları, Dekanlar,Dekan yardımcıları,Meslek Yüksek okulu Müdür ve Müdür yardımcıları, Yüksek Okul Müdür ve Müdür  yardımcıları,Enstitü Müdür ve yardımcıları derneğe asil üye olabilirler.

Beykent Üniversitesi tam zamanlı öğretim üyeleri ,öğretim görevlileri,i,araştırma görevlileri derneğe asil üye olabilirler.

Beykent Üniversitesinin daire başkanlıkları, müdürlükleri içinde görev alan çalışanlar asil üye olabilirler.

5.2. Onur Üyesi

Beykent  Üniversitesi içinden ya da dışından, derneğin çalışmalarına yardımcı olan derneğe destek sağlayan kişilere Yönetim Kurulu’nun üçte iki (2/3) oy çokluğu ile alacağı kararla onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler aidat ödemezler. Bu kişilerin seçme ve seçilme hakları bulunmamaktadır. 

 

5.3. Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe  üye olamazlar.

ASIL ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 6. Asıl üyelik koşullarını taşıyan adayların Derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

6.1. Üyelik koşullarını sağlayan üye adayı, Üyelik Formunu  doldurup imzalar ve 2 (iki) adet vesikalık fotoğrafıyla birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunar. 
6.2. Üye adayina ait başvuru evrakının Dernek Yonetim Kurulu Başkanlığına ulaşmasından itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul, ya da red edildiğine ilişkin cevabın gerekçeleri ile birlikte verilmesi; üyeliğe kabulü bildiren yazı ile 15 (onbeş) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi.

Üyelik isteğinin reddine ilişkin Yönetim Kurulu kararı kesin olup adayın bu karara karşı itiraz hakkı bulunmamaktadır. 

 

6.3. Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesin den sonra “Dernek Üye Defteri”ne kimliğinin işlenmesi ve “Üye Kimlik Belgesinin  verilmesi.

 

TESİSLERDEN YARARLANMA KOŞULLARI 

MADDE 7. Üyeler ile üyelerin aile bireyleri ve konukları derneğin tesislerinden, Yönetim Kurulunca çıkarılacak yönetmeliklerde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÜYELİĞİN DONDURULMASI

MADDE 8. Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak, bu üyelerin mali sorumlulukları, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin ödenti ve yararlanma payları tam olarak alınır. Üyelikten ayrılanlara, daha önceden yaptığı ödenti, katkı payı vs. geri ödenmez.

Üyelik, askerlik, yurtdışı görev veya bunun gibi sebeplerle ve geçmiş mali sorumluluklarını tamamlamak koşulu ile Yönetim Kurulu kararı ile dondurulabilir. Üyeliği dondurulanların tüm hakları Yönetim Kurulu kararı ile tekrar üyelikleri açılana kadar saklı kalır. Bu sürede ödenti ödemezler, seçme seçilme haklarını kullanamazlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 9. Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir.  

9.1. Dernekler yasasında tanımlanan şartlara göre, üye olma hakkını yitirmek,

9.2. Tüzük hükümleri ile Dernek Yönetmeliklerine aykırı davranmaktan dolayı haklarında Disiplin Kurulu tarafından süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.

9.3.Üyelik sıfatı sona eren üyenin Dernek Üye Defterindeki kaydı Yönetim Kurulu kararıyla silinir. 

9.4.Ayrılan ya da çıkarılan üyenin aidatları veya borçları ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir. III. BÖLÜM 

ORGANLAR VE GÖREVLERİ

MADDE 10. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

10.1. Genel Kurul 

10.2. Yönetim Kurulu 

10.3. Denetleme Kurulu 

10.4. Danışma Kurulu 

10.5. Disiplin Kurulu

GENEL KURUL

MADDE 11. Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, yıllık aidatını ödemiş, derneğe borcu bulunmayan üyelerden oluşur. Dernek Olağan Genel Kurulu, her 3 (üç) yılda bir Kasım ayında toplanır ve ara yıllarda seçimsiz Mali Genel Kurul yapılır.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

MADDE 12. Dernek  Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır. 

12.1. Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler listesini saptar. En geç Genel Kurul, toplantı gününden 30 (otuz) gün önceden dernek binasında ilan eder. Bu liste içeriğine itiraz Genel Kurul tarihinden 15 (onbeş) gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna yapılabilir. Yönetim Kurulu itirazları inceleyerek karara bağlar.

Genel Kurula katılma hakkına Genel Kurul karar  tarihinden önce derneğe kabul edilmiş ve aidatini ödemiş üyeler sahip olurlar.

12.2. Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi duyurulmak suretiyle toplantıya çağrılırlar. Aynı süre içinde durum Genel Kurula katılacak üyeler listesi eklenerek yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi İstanbul’da günlük yayınlanan gazetelerden birinde veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. Aynı süre içinde durum Genel Kurula katılacak üyeler listesi eklenerek yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ilana uygun olarak yapılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az, iki aydan uzun olamaz.

12.3. İkinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu ile Denetleme Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

12.4. Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 15 (on beş) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, yukarıdaki fıkraya uygun biçimde yapılacak ikinci bir çağrı ile üyelere duyurulur ve durum yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Geri bırakılan toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

12.5. Genel Kurul Toplantısı 2 aydan fazla geri bırakılamaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

MADDE 13. Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösteren ilkeler uygulanır.

13.1. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Listesi”ndeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin sayısı, toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsilen bir yönetim kurulu üyesi ve katılmış ise Hükümet görevlisi tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

13.2. Genel Kurul, bir Yönetim Kurulu üyesinin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Yardımcısı ve iki Divan Sekreteri seçilir. Divan Kurulu seçimleri, Genel Kurulca aksine bir karar alınmadıkça, açık oyla yapılır.

13.3. Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.

13.4. Genel Kurula katılan her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

13.5. Genel Kurulda karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, tüzük değişikliği ile derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN  KARARLAR

MADDE 14.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

MADDE 15. Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

15.1. Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar.

15.2. Denetleme Kurulunun dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak alacağı karar.

15.3. Dernek üye sayısının beşte biri (1/5)’nin aynı konu ile ilgili olarak yapacakları yazılı ve imzalı başvuru.

15.4. Yönetim Kurulunun, yedekler de dahil, çoğunluğunu kaybetmesi durumunda Denetleme Kurulunun alacağı karar.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan gündemdeki konu görüşülüp karara bağlanır. 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 16. Genel Kurulun, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 

16.1. Derneğin  amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,

16.2. Yeni çalışma dönemi bütçesini görüşüp onaylamak, giriş ve yıllık ödenti miktarlarını belirleme konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

16.3. Çalışma dönemi Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının asıl ve yedek üyelerini ayrı ayrı seçmek. Bu kurulların üyeleri, Genel Kurulda belirlenen adaylar arasından gizli oyla seçilirler.

16.4. Bir önceki çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgelerini, Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

16.5. Dernek  Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin tasarıları görüşüp karara bağlamak,

16.6. Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,

16.7. Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

16.8. Derneğin yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması; kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,

16.9. Derneğin dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,

16.10. Yasalarda ya da Dernek Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

16.11. Derneğin iç denetim mekanizmalarInIn genel kurula sunacagi raporlari karara baglar.

YÖNETİM KURULU

MADDE 17. Derneğini yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:

17.1. Yönetim Kurulu, gizli oyla seçilmiş 8 (sekiz ) asıl üye ile 8 (sekiz ) yedek üyeden oluşur. Mütevelli Heyeti mensubu bir  dernek üyesi Yönetim Kurulunda yer alir.

17.2. Yedek üyeler, boşalan asıl üyelerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul, Denetleme Kurulu tarafından, bir ay içinde toplantıya çağrılır.

17.3. Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul Toplantısından başlamak üzere üç  yıl süre ile görev yapar.

17.4. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir başkan seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

17.5. Yönetim Kurulu (ayda en az bir kere olmak üzere ve kendi saptayacağı zamanda) olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 18. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

18.1. Yasalar ve Tüzük hükümleri doğrultusunda, derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak,

18.2 Derneği, başkan aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine diğer kişilere yetki vermek,

18.3. Çalışma raporu, bilanço, gelir/gider çizelgeleri ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

18.4. Dernek işlerini Genel Kurulda onaylanan bütçeye göre yürütmek.

18.5. Yönetim Kurulu üye olma veya üyelikten çıkma başvurularını inceleyerek karara bağlar, üyelik  koşullarını yitiren, derneğin amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyeleri Disiplin Kuruluna sevkini yapar.

18.6. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,

18.7. Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda üyelerin gönüllü katılımını teşvik etmek, görev yapacak çalışma grupları kurmak ve raporları hakkında karar almak,

18.8. Derneğin idari organizasyon yapısını belirlemek, Derneğin işlerinin yürütülmesinde gerek duyulan personeli, işçileri ve danışmanları atamak, gerektiğinde işlerine son vermek,

18.9.Dernek Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

18.10. Yönetim Kurulu toplantılarında en az bir Mütevelli Heyeti Mensubu üye yer alır.

18.11. Ortaklık ve iktisadi işletme kurulması, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılma konusunda Genel Kurula öneri sunmak ve kararlarını uygulamak,

18.12. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

18.13. Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak, yeni seçilen Yönetim Kuruluna devretmek.

18.14. Yasalarda ya da Dernek Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

18.15 Genel Kurulun verdiği yetkiyle Derneğin yıllık üye ödenti ve katılma payı miktarlarını belirlemek.

18.16. Şube olma başvurularını inceleyerek, sonuçlandırmak ve Genel Kurul kararından sonra Kurucu Yönetim Kurulunu atamak.

DENETLEME KURULU

MADDE 19. Derneğin yetkili denetim organı olan Denetleme Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla üç yıl için seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer. Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı 2 (iki) dir. 

 

Denetleme kurulu kararlarında çoğunluk esastır. Bu mümkün olmazsa karşı görüşü de içeren biçimde rapor hazırlanır.

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

19.1. Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek,

19.2. Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak.

19.3. Çalışmalarını Denetleme Kurulu Yönetmeliğine göre yürütmek.

DİSİPLİN KURULU

MADDE 20. Disiplin Kurulu Genel Kurulda gizli oyla üç yıl için seçilen 5 (beş) asıl, 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan ve bir sekreter seçer.

Disiplin Kuruluna aday olabilmek için dernekten  daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur. 

Disiplin Kurulunda toplantı yeter sayısı 3’tür.

 

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunca veya üyeler tarafından kendisine yansıtılan konuları karara bağlar. İhtiyaç halinde re’sen toplanabilir. Disiplin Kurulu çalışmalarını “Disiplin Kurulu Yönetmeliği” esaslarına göre yürütür.DANIŞMA KURULU 

MADDE 21. Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.

21.1. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve iki Yönetim Kurulu üyesi ile Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinden birer kişi,

21.2. Merkez Yönetim Kurulu eski başkanları.

21.3.BÜ  Rektörü

21.4.BÜ   Genel Sekreteri

21.5.BÜ  Mütevelli Heyetinin (1) temsilcisi

Danışma Kurulu her yıl en az üç kez toplanır ve toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi yönetir. Danışma Kurulu kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir. Toplantı ve karar yeter sayısı olağan çoğunluktur. 

Danışma Kurulu toplantılarına, gündem gerektiriyorsa katılımcı davet edilebilir.

Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantı karar tutanağının bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir. Çalışmalarını Danışma Kurulu Yönetmeliğine göre yürütür.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 22. Danışma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

22.1. Dernek amaç ve çalışma konuları ile üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak Yönetim Kuruluna öneri ve dileklerde bulunmak,

22.2. Yönetim Kuruluna Dernek ve BÜ kamuoyunda saygınlığını artıracak önerilerde bulunmak,

22.3. Dernek lokal ve tesisleri ile ilgili projeler, değişiklikler ve tasarımlar hakkında ve işletme modelleri üzerine görüşlerini belirtmek,

22.4. Bir çalışma dönemine ilişkin çalışmaları ile önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak,

22.5. Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüş ve kanılarını belirtmek.

DERNEK GELİRLERİ

MADDE 23. Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

23.1.Üyeliğe Kabul Ödentisi: Üyelik başvurusu olumlu sonuçlanan üye adaylar için kararda öngörülen ve her basvuru için ayri belirlenen bir defalık ödenti.

23.2. Giriş Ödentisi : Her Genel Kurul toplantısında belirlenen ödentidir. Kuruluş aşamasında kurucular için  ilk Genel Kurula kadar üyeliği kabul edilenler icin bu ödenti 15,00 TL’dir.

23.3. Üyelere ve diğer kişilere sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ve Genel Kurulca belirlenecek ödenti.

23.4. Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, yarış, gösteri ve benzeri düzenlemelerde elde edilen gelirler, 

23.5. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,

23.6. Diğer gelirler

23.7. Derneğin her türlü  gelirleri ve giderleri kayıt altına alınır.

23.8. Derneğin üyeleri aylık 5 TL, yıllık 60 TL lira aidat ödemek zorundadır.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 24. Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. yıllık brüt gelirleri beşyüzbin TL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USULÜ

MADDE 25. Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

25.1. Tutulacak Defterler 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

25.2. Defterlerin Tasdiki 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

25.3. Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ 

MADDE 26-Gelir ve gider belgeleri;

 

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

26.1. Alındı Belgeleri 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

26.2. Yetki Belgesi 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

26.3.Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

MADDE 27. Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 28. Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

28.1. Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kuralları ile diğer organlara seçilen asil  yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirir:

Genel kurul sonuç bildirme:

1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir. 

28.2. Taşınmazların Bildirilmesi 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki İdare amirliğine bildirilir. 

MADDE 29. YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ 

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki İdare amirliğine bildirimde bulunurlar. 

Bildirim formuna, yurtdışından yardım yapılması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgelerin bir örneği de eklenir. 

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. 

MADDE 30. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

MADDE 31. DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’de belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’de belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki İdare amirliğine bildirilir. 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde,  genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

KURALLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 

MADDE 32. Yönetim ve Denetim Kurulu Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadıkları takdirde Kurullarından ayrılmış sayılırlar.  Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan ya da ayrılmış sayılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliği çağırılır. Dernek kurullarında görev alan üyeler görev süreleri boyunca dernekle ticari ilişkiler içerisinde bulunamazlar. 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ 

MADDE 33. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

Değişiklik önerileri en az (15) gün önceden Genel Kurul üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda görüşme yapılamaz.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ 

Madde 34. Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

34.1. Tasfiye İşlemleri 

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Sivil Toplumu Destekleme Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespitini yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve arsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamak ile görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 35. Dernek amacını geliştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 36. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 37. Bu ana tüzüğün uygulanmasında hüküm bulunmaması durumunda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜLÜK

MADDE 38. Bu Ana Tüzük, 02 Ekim 2006 tarihinde yapılan Kurucular Genel Kurulu toplantısında oybirliğiyle kabul edilmiş olup en büyük mülki amirliğe verildiği tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 39. Bu ana tüzük hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Fatma Günal     Burak Kadir Aykul                  Cansu İbili       Serhat Butur  
İsmail Erkan Çelik                Ahmet Alkan Çelik   Fatih Yücel   Emine Banu Yeğin